Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu www.airsoft-online.cz. Pro bližší informace o nákupu, možnosti dopravy a platby, a další využijte stránku "jak nakupovat."

S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí! 

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.airsoft-online.cz je Pavel Vlach, se sídlem Partyzánská 802, 683 23 Ivanovice na Hané, IČO: 76479633, které je zároveň místem plnění ze všech smluvních vztahů, pouze v případě osobního odběru je tímto místem odběrní místo Žižkova 84/7, 682 01 Vyškov. 

Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky.

2. Vymezení pojmů

·         Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními strana jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně prodávající.

·         Spotřebitel – je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

·         Kupující, který není spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

3. Uzavření kupní smlouvy

Řádně vyplněná a prostřednictvím internetového obchodu www.airsoft-online.cz odeslaná popř. prostřednictvím telefonu učiněná objednávka kupujícího je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím, přičemž kupující je svým návrhem na uzavření kupní smlouvy vázán po dobu 21 dní od odeslání objednávky. 

Prodávající potvrdí neprodleně obdržení objednávky ve smyslu § 1827 odst. 1 občanského zákoníku prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy. 

Samotná kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží ze strany prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího prostřednictvím e-mailu nebo telefonu.

Spotřebitel má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Stejně tak měnit objednávku a opravovat chyby lze do okamžiku předání zboží k odeslání. 

V případě, že kupující chce zrušit objednávku na zboží, které bylo pro něj speciálně po dohodě objednáno, je stanoven storno poplatek ve výši 50 % z kupní ceny zboží. 

Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Kupní smlouva je po uzavření archivována pouze po dobu nezbytně nutnou pro její vyřízení, přičemž po tuto dobu je možné ji na písemnou žádost spotřebitele zpřístupnit.

4. Odstoupení spotřebitele od smlouvy dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. 

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího, Pavla Vlacha, se sídlem Partyzánská 802, 683 23 Ivanovice na Hané, IČO: 76479633, na adresu majitele, nebo e-mail: info@airsoft-online.cz formou jednostranného právního jednání (dopisem nebo e-mailem). Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. 

Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, budou mu vráceny všechny platby, které od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání, kromě nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob nabízený prodávajícím. 

Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, pokud spotřebitel výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím nevzniknou spotřebiteli další náklady. Platbu vrátí prodávající až po obdržení vráceného zboží. 

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, musí spotřebitel zaslat zpět nebo je předat na adrese Airsoft-online.cz, Žižkova 84/7, 682 01 Vyškov, přičemž spotřebitel ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel odešle prodávajícímu zboží zpět před uplynutím 14 dnů. 

Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. 

Pokud bude vrácené zboží neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, může prodávající uplatnit náhradu škody. 

Spotřebitel nemůže v souladu s § 1837 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy:
·         a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení 
               od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
·         d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
·         g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. 

Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží již částečně spotřebováno. Nelze také odstoupit od smlouvy na zboží, jehož charakter to vylučuje, zejména z hygienických důvodů (např. barvy na pleť.).

5. Odstoupení kupujícího, který není spotřebitelem, od smlouvy

V případě kupujícího, který není spotřebitelem, není možné od smlouvy odstoupit.

6. Doprava

Náklady na poštovné i balné, které kupující zvolil v objednávce, nese kupující a tyto náklady se řídí aktuálním ceníkem prodávajícího, který se nachází na internetových stránkách www.airsoft-online.cz.

7. Nevyzvednutí zásilky

Pokud nedojde k převzetí zboží zákazníkem, bude následně telefonicky kontaktován pro vyjádření k nevyzvednutí.

Nemůže-li zákazník ze závažného důvodu zásilku vyzvednout, má možnost kontaktovat dopravce pro prodloužení lhůty k vyzvednutí, případně kontaktovat prodejce pro domluvu na dalším postupu. V opačném případě si Airsoft-online.cz vyhrazuje právo na udělení pokuty ve výši poštovného a balného. Takováto pohledávka může být odprodána třetím stranám.

Při případné další objednávce bude od takového zákazníka vyžadována platba předem!

8. Platební podmínky

·         Dobírka - peníze za zboží platí kupující až při převzetí zboží poštovnímu doručovateli (kurýrovi) nebo na poště.

·         Bankovní převod - po obdržení objednávky (návrhu na uzavření kupní smlouvy) zašle prodávající kupujícímu výši kupní ceny, číslo účtu                                        a variabilní symbol platby. Zboží zaplatí kupující na bankovní účet prodávajícího před odesláním zboží, v opačném případě                                                nebude zboží odesláno popř. předáno. Tento způsob úhrady kupní ceny je považován za zálohovou platbu na kupní cenu.

·         Platební karty - po vytvoření objednávky (návrhu na uzavření kupní smlouvy) je kupující přesměrován na bezpečnou platební bránu banky,                                  kde kupující zadá potřebné údaje pro platbu. Tento způsob úhrady kupní ceny je považován za zálohovou platbu na kupní cenu.

·         Hotově (osobní odběr) - zboží zaplatí kupující v hotovosti při převzetí zboží na pobočce prodávajícího, a to po potvrzení e-mailem ze strany                                 prodávajícího, že zboží je na pobočce připraveno skladem.

9. Práva z vadného plnění a záruka za jakost v případě kupujícího, který je spotřebitelem

Prodávající odpovídá kupujícímu, který je spotřebitelem, že zboží při převzetí nemá vady, zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,
·         a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal 
               nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
·         b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
·         c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno 
               podle smluveného vzorku nebo předlohy,
·         d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
·         e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady do 24 měsíců od převzetí zboží. Kupující je povinen se seznámit s platným reklamačním řádem, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek. (viz. níže nebo samostatně zde)

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. 

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. 

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. 

Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. 

Práva z vady se uplatňují u prodávajícího na těchto adresách:
Pro zaslání zboží: Pavel Vlach, Partyzánská 802, 683 23 Ivanovice na Hané
Pro osobní doručení: Airsoft-online.cz, Žižkova 84/7, 682 01 Vyškov 

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Nebrání-li tomu povaha věci, lze potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje. 

Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

10. Záruka za jakost v případě kupujícího, který není spotřebitelem

Prodávající neposkytuje kupujícímu, který není spotřebitelem, záruku za jakost zboží, není-li tak výslovně mezi smluvními stranami sjednáno. Odpovědnost prodávajícího za vady se v takovém případě řídí občanským zákoníkem.

11. Ceny a platnost nabídky

Všechny ceny jsou uvedeny s DPH, která je platná v okamžiku odeslání objednávky. 

Součástí dodávky zboží je řádný daňový doklad. 

Veškeré ceny zboží včetně akčních platí do odvolání nebo do vyprodání zásob.

12. Slevy a slevové kupony

Prodávající poskytuje různé druhy slev (věrnostní, objemové, za doporučení známým apod.). Každá sleva má pravidla pro užití. 

V případě, že sleva nebo slevový kupon bude uplatněn v rozporu s pravidly dané slevy či slevového kuponu má prodávající právo takové uplatnění slevy nebo slevového kuponu odmítnout. V takovém případě je kupující informován a bude mu nabídnuta možnost vyřídit objednávku bez této slevy či uplatněného kuponu. 

Pravidla a podmínky pro uplatnění konkrétní slevy jsou přiloženy buď přímo ke slevě (formou informací), nebo je u slevy uveden odkaz na webové stránky, kde jsou pravidla slevy podrobně popsány. V případě, že dojde při výkladu slevy k nejasnostem, platí výklad použití prodávajícího. 

Každou slevu, nebo kupon lze uplatnit pouze jednou, pokud není výslovně uvedeno jinak. V případě vícenásobného použití má prodejce právo odmítnout takovou slevu uznat. 

V případě, že slevu uplatní kupující, který není spotřebitel a nejedná se o zakoupené dárkové poukazy má prodávající právo takové uplatnění slevy a slevové kupony odmítnout. 

V případě, že je hodnota dárkového poukazu, či slevového kuponu vyšší, než je hodnota celého nákupu, rozdíl se na nový poukaz či kupon nepřevádí a nevyčerpaná suma se zpětně neproplácí.

13. Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které jsou prodávajícímu sděleny, nebudou bez souhlasu kupujícího poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

Kupující může kdykoliv požádat o jejich změnu či vymazání e-mailem. Své údaje může kupující měnit na internetových stránkách www.airsoft-online.cz v sekci „Váš účet“.

14. Vyjádřete svůj názor

Na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce bude v průběhu 14 dní od nákupu zaslán odkaz na dotazník Heureka.cz, ve kterém může zákazník hodnotit kvalitu služeb a produktů, s čímž kupující výslovně souhlasí. Může se tak podělit o své zkušenosti s nákupem a zbožím s ostatními. 

Budeme velmi rádi, pokud dotazník vyplníte.

15. Závěrečné ujednání

Objednávka spotřebitele je po svém doručení prodávajícímu jako návrh na uzavření kupní smlouvy archivována za účelem jejího splnění a další evidence. 

Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou spotřebiteli zřejmé z vlastního procesu objednávky. Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky. 

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění samotné objednávky nese kupující. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. 

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Storno objednávky

Spotřebitel má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Stejně tak měnit objednávku a opravovat chyby lze do okamžiku předání zboží k odeslání. 

V případě, že kupující chce zrušit objednávku na zboží, které bylo pro něj speciálně po dohodě objednáno, je stanoven storno poplatek ve výši 50 % z kupní ceny zboží. 

2. Kontrola převzetí zboží od dopravce

Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od vybraného přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození při přepravě.

Pokud ano, je kupující povinen o takovém poškození zboží během přepravy neprodleně s přepravcem sepsat reklamační protokol a informovat prodávajícího, a to nejpozději do tří pracovních dnů od převzetí zboží. Poškozenou zásilku má kupující právo nepřevzít.

3. Odstoupení od kupní smlouvy v zákonné lhůtě 14 dnů

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. 

Pro odstoupení od smlouvy kontaktujte prodejce. Po vzájemné dohodě odešlete nejpozději do 14 dnů zboží zpět na adresu prodejce. Po obdržení zboží Vám bude zaslána zpět částka ve výši ceny zboží a nejlevnějšího možného způsobu dopravy nabízeného prodejcem, a to nejpozději do 14 dnů.

Pro zaslání zboží, zejména zbraní, zpět prodejci použijte originální obal, který je uzpůsobený k přepravě tohoto zboží a zabraňuje jeho poškození. V případě nedodržení těchto podmínek není možno vyloučit poškození zboží při dopravě. Pokud bude vrácené zboží neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, může prodávající uplatnit náhradu škody. Totéž platí při poškození obalu zboží, především zbraní, a to například i polepením krabice samolepkami dopravce!

4. Reklamace vadného zboží

Záruka na zboží je poskytována po dobu 24 měsíců ode dne prodeje při dodržení platných reklamačních podmínek a správných podmínek používání. Záruka na příslušenství je poskytována v délce 6 měsíců. Reklamace jsou vyřizovány dle zákona do 30-ti dnů. 

Je-li na dodaném zboží reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci osobně, písemně nebo e-mailem:
osobně na adrese: Airsoft-online.cz, Žižkova 84/7, 682 01 Vyškov
písemně na adresu: Pavel Vlach, Partyzánská 802, 683 23 Ivanovice na Hané
emailem na info@airsoft-online.cz

Podmínkou vyřízení reklamace je předložení platné faktury či dokladu o prodeji a řádně vyplněného záručního listu spolu s reklamovaným zbožím. Pro Vaše pohodlnější vyřízení a urychlení reklamace využijte Reklamační formulář (ke stažení ve formátu .doc nebo .pdf)

Záruční podmínky jsou definovány v návodu k použití a záručním listu zboží. Není-li vzhledem ke své povaze vybaveno zboží zvláštním návodem k použití a záručním listem platí pro něj záruční podmínky definované na daňovém dokladu - faktuře. U zboží spotřebního charakteru zaniká záruka jeho použitím (kuličky, plyn…). 

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů či nedodržení záručních podmínek, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi, chybnou manipulací a nedostatečnou či nesprávnou údržbou. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. 

Reklamované zboží musí být vždy předáno úplné, včetně související dokumentace a obalu. Ze zboží musí být před předáním do opravy odstraněno další příslušenství. Pro zaslání zboží, zejména zbraní, zpět prodejci použijte originální obal, který je uzpůsobený k přepravě tohoto zboží a zabraňuje jeho poškození. V případě nedodržení těchto podmínek není možno vyloučit poškození zboží při dopravě, manipulaci a skladování, jakož i případným ztrátám dodatečného příslušenství.

Vada zboží bude odstraněna opravou výrobku (výměnou vadného dílu), nebude-li to možné či ekonomické, pak výměnou výrobku za výrobek stejného druhu. Výměna za výrobek jiného druhu je možná pouze se souhlasem zákazníka. Při neodstranitelné vadě, či při opakujícím se výskytu téže výrobní vady (vady zapříčiněné provozním opotřebením, jakož i na jiné vady na které se nevztahuje záruka nejsou pokládány za opakující se vady), která brání v řádném užívání věci má zákazník v souladu se zákonnými normami právo na výměnu výrobku nebo na vrácení zaplacené ceny. Oprava vadného dílu zboží může být provedena nahrazením tohoto dílu stejným dílem, dílem novějšího výrobního provedení či dílem s obdobnými nebo lepšími parametry tak, aby byla obnovena funkčnost opravovaného zboží. Bude-li zboží vyměněno, pak vyměněné zboží bude mít záruční dobu do zbytku původní záruční doby reklamovaného zboží.
Newsletter

Napište nám

Naše zákaznícka linka je k dispozici od 9:00 do 17:00

Telefon:+420 775 106 530

Kontakt na naši zákaznickou linku